Naudingos nuorodos

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Pagrindiniai dokumentai ir atskiri jų straipsniai, reglamentuojantys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą: 

-          Švietimo įstatymo 7, 8 straipsniai ir 29 straipsnio 6 dalis;

-          Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“,  patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-93 redakcija);

-          Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T-356;

-          Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-278, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-349 (pakeitimas), Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-61 (redakcija).

Daugiau dokumentų, reglamentuojančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą galima rasti Šiaulių miesto savivaldybės svetainėje www.siauliai.lt > Veiklos sritys > Švietimas > Priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas; Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt > Veikla > Veiklos sritys > Švietimas > Ikimokyklinis ugdymas; svetainėse: www.ikimokyklinis.lt , www.upc.smm.lt

Mokyklinis ugdymas

Mokyklos tarybos veiklą reglamentuoja Švietimo įstatymo 60 straipsnis. Mokyklos savivaldos institucijų įvairovę, jų kompetenciją ir sudarymo principus įteisina mokyklų nuostatai, kurie rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164.