Mūsų misija - laimingi vaikai.

Mes esame atsakingi už mūsų vaikų dabartį ir ateitį.

ASOCIACIJOS TIKSLAI

- suburti tėvus (globėjus/rūpintojus) bei kitus asmenis, kuriems rūpi vaikai ir jų vaikystė bendrai veiklai;

- atstovauti ir ginti vaikų ir tėvų interesus;

- dalyvauti visose institucijose (savivaldos bei šalies) rengiant ir svarstant dokumentus, kurie susiję su  mūsų vaikų gerove;

- įtraukti vaikus dalyvauti svarstant, priimant apie juos ir jiems skirtus dokumentus;

- organizuoti tėvų (globėjų) diskusijas, seminarus, konferencijas, susitikimus ir kitokią švietėjišką veiklą, suteikiant tėvams informaciją, žinias ir gebėjimus apie laimingų vaikų ugdymą;

- vykdyti visuomenės apklausas, diskusijas, ar kitaip rinkti, skleisti, analizuoti ir keistis informacija apie švietimo, sveikatos ir kt. situaciją, problemas ir galimus jų sprendimo būdus.

ASOCIACIJOS VERTYBĖS

- Bendrystė. Tai visų bendra veikla dėl vaikų, grįsta dalijimusi, pagalba.

- Atvirumas. Atviri kaitai ir naujovėms.

- Tarnystė. Tai savanoriškia iniciatyva.

- Atsakomybė. Tai privilegija būti asmeniui įsipareigojusiam atsakyti už savo pasirinkimų pasekmes.

- Iniciatyvumas. Sugebėjimas savarankiškai pradėti ir kitus paskatinti veikti. Esame stiprūs tiek, kiek iniciatyvus kiekvienas narys

VEIKLOS KRYPTYS

- Veiklos su ugdymo institucijų tarybų nariais;

- Tėvų švietimas;

- Vaikų ir tėvų interesų atstovavimas;

- Kita neformali veikla.

Asociacijos įstatai